COMUNITATS

Des de l’inici una de les nostres principals activitats ha estat l’administració de comunitats de propietaris, tant de primera com de segona residència.

Els serveis bàsics que oferim a les comunitats de propietaris són, juntament amb les funcions que es concreten en l’article 553-18 de la Llei 5/2015 del Codi Civil de Catalunya, els següents:

ASSEMBLEES GENERALS

 • Assemblees Ordinàries. Una per exercici.

TASQUES ADMINISTRATIVES

 • Convocatòria d’assemblees ordinàries i extraordinàries per ordre del President o dels legitimats per llei.
 • Redacció i enviament de les actes corresponents a tots els propietaris.
 • Reunió amb el comitè executiu, en cas que n’hi hagi.
 • Comunicació als propietaris, en finalitzar l’ exercici, de la liquidació dels comptes generals, balanços resultants, així com les previsions i quotes per al següent exercici, i altra informació complementària.

DEMANA PRESSUPOST PER LA TEVA COMUNITAT

TASQUES COMPTABLES

 • Comptabilització, d’acord amb el Pla General Comptable, de tota l’activitat econòmica de la Comunitat de Propietaris, bé sigui a través del sistema tradicional, a través dels programes d’administració de finques confeccionats a tal efecte, o mitjançant full de càlcul estil Excel, Open Office, etc.
 • Control de la tresoreria.
 • Seguiment del pressupost amb control de les desviacions.
 • Expedició de rebuts de quotes ordinàries, segons acord de la Junta.
 • Expedició de les ordres de pagament de les reparacions, serveis, inspeccions, gestions, etc. encarregats per la Comunitat.

TASQUES DE CONTINGUT LEGAL

 • Assessorament professional al President o el Comitè executiu, sobre les qüestions que afecten la comunitat de propietaris.
 • Gestió de la reclamació als deutors.

ALTRES ACTUACIONS

 • Visites amb el pèrit de l’assegurança comunitària en cas de sinistre.
 • Gestió del sinistre amb l’assegurança comunitària.
 • Assessorament tècnic.
 • Petició de pressupostos d’obres ordinàries.
 • Seguiment d’obres de manteniment ordinari.
 • Dipòsit, custòdia i arxiu de la documentació de la Comunitat.